خانواده پارلار

Group 70
منابع انسانی

منابع انسانی،
ارزشمندترین دارایی پارلار

اساس و بنیان شرکت صبح پارلار کارکنان توانمند آن می باشد . ما در مجموعه پارلار اعتقاد داریم که برای پیشبرد و رسیدن به اهداف مجموعه، می بایست توجه ویژه ای به منابع انسانی داشته باشیم و فرصت رشد و توسعه فردی را در فضا و محیطی سالم و رضایت بخش فراهم کنیم. به همین خاطر حفظ انگیزه و تعلق خاطر و رضایت همکاران همیشه یکی از دغدغه‌های اصلی ما در این مجموعه بوده است و همواره در حال تلاش برای بهتر شدن و تبدیل به سازمانی ایده آل از منظر منابع انسانی بوده ایم.

photo_2022-10-01 11.05.19
Flattened-9
photo_2022-10-01 11.25.19
photo_2022-10-01 11.09.03
photo parlar 01-6 (129)
مزایا در حوزه منابع انسانی

آموزش علمی مستمر

آموزش مفاهیم تئوری به پرسنل در قالب کلاس ها و کار گروههای تخصصی

کسب مهارت عملی

آموزش مهارت های عملی مرتبط با شغل، انتقال تجارب عملی و دانش فنی در حیطه فعالیتهای شرکت

ســـلامت محیـط کاری

توجه به سلامت جسمی و روانی کارکنان و فراهم نمودن ملزومات محیط کار سالم بر مبنای احترام متقابل

رشد و توسعه فـــردی

ایجاد بستر مناسب جهت رشد و توسعه ی فردی با توجه به استعداد ها و علایق شخصی افراد

ارتقـــا فردی و شغـــلی

ایجاد فرصت و توانمند سازی پرسنل و شکوفا سازی پتانسیل های افراد

خلـق ارزش و نـــــوآوری

ارائه‌ی ایده ها و مفاهیم جدید در تمامی سطوح و بحث ها در جهت پاسخگویی به نیازهای آینده

منابع انسانی در واحدها
0%
59 نفر
امور اداری و مالی
0%
40 نفر
بازرگانی و فروش
0%
46 نفر
برنامه ریزی و کنترل تولید
0%
80 نفر
تحقیق و توسعه
0%
296 نفر
تولید
0%
20 نفر
فنی مهندسی
0%
29 نفر
کنترل کیفی
0%
570 نفر
کل

نوآوری ، نشاط و ارتقا فردی

نوآوری ، نشاط و ارتقا فردی

Group 70
از پارلاری ها بشنویم

همکــاری بـا مراکـــز رشـــد و
پارک های علـــم و فنــــــاوری

در قالـب شتاب دهی شرکـت های
نوپا،پروژه های مشترک،حمایت از
طــــــــرح ها و نمـــــــایشگـــــاه ها

جــــذب نیــــــروهــای نخبـــــه

 در قالب تسهیلات نظـــام وظیفــه
تخصـــصی بنیاد ملــــــی نخبگـــان

Group 70
سیاست های حوزه منابع انسانی

همکــاری با اساتیــد دانشگــاه

در قــالب طــــــرح هـــــای صـــــنعتی،
فرصت های مطالعاتی صنعتی و …

جذب نیــــروهـــای نخبــــــه ی
دانشــگــــاهی و صنعـــــتــــی

در رشتـه هـای برق-الکترونیک، طـــــراحـی
صـنعتی، مکـانیک و قـالب سـازی، نرم افزار

همکاری با مسابقه ی ملی ره‌نشان

لـــذت تــجــــــــربه یــک پـــــروژه واقعـــی
و صنعــــــــــتی در کنــــــــــــار نـخـبــــــــــــــگان

به خانواده بزرگ پارلار بپیوندید

جهت ارسال رزومه کلیک کیند