بازدید معاون صنعت، معدن و تجارت


بازدید جناب آقای دکتر علی اصغر توفیق، معاونت محترم پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت و جناب آقای دکتر وحید احمدی، معاونت محترم پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور از کارخانه صبح پارلار آسیا

در روز شنبه 18 ام مهرماه سال 94


Sobh Parlar Asia - All Right Reserved © 2022