بازدید آقای یانگ نام کیم ، معاون فنیِ توسعه و فناوری شرکت ال جی LG و آقای مسعود کارگر، کارشناس پروژه تامین داخلی شرکت گلدایران


بازدید آقای یانگ نام کیم ، معاون فنیِ توسعه و فناوری شرکت ال جی LG و آقای مسعود کارگر، کارشناس پروژه تامین داخلی شرکت گلدایران

شنبــه 31 ام مرداد مـــاه 1394


Sobh Parlar Asia - All Right Reserved © 2022