افتتاح خط تولید جدید تمام اتوماتیک صنایع صبح پارلار آسیا 1395/07/11


افتتاح خط تولید جدید تمام اتوماتیک صنایع صبح پارلار آسیا، طراحی و تولید شده توسط مهندسین گروه دستگاه سازی واحد تحقیق و توسعه
1395/07/11
Sobh Parlar Asia - All Right Reserved © 2022