بازدید جناب آقای دکتر جبارزاده، استاندار محترم استان آذربایجان شرقی 1395/07/08


بازدید جناب آقای دکتر جبارزاده، استاندار محترم استان آذربایجان شرقی، از صنایع صبح پارلار آسیا در 8 ام مهر ماه سال 1395
Sobh Parlar Asia - All Right Reserved © 2022