بازدید هیئت کره ایی از صنایع صبح پارلار آسیا


بازدید هیئت کره ایی از صنایع صبح پارلار آسیا

این بازدید که طی درخواست اتاق بازرگانی ایران جهت بازدید هیئت کره ایی از شرکت صنایع صبح پارلار آسیا صورت گرفته بود جهت بازدید از محصولات تولیدی شرکت در راستای همکاری های متقابل با شرکت های کره ایی در امر صادرات و واردات صورت پذیرفت.

Sobh Parlar Asia - All Right Reserved © 2022