بازدید آقای سمساری رئیس محترم شرکت بیمه تامین اجتماعی از شرکت پارلار در مورخ 96/05/01


بازدید آقای سمساری رئیس محترم شرکت بیمه تامین اجتماعی از شرکت پارلار

در این دیدار از دکتر صبحی رئیس شرکت پارلار و سایر همکاران به پاس از اشتغال زایی و ایجاد فرصت برای شکوفایی استعدادهای نسل جوان و تحصیل کرده کشور تقدیر و تشکر به عمل آمد.


Sobh Parlar Asia - All Right Reserved © 2022