گزارش صدا و سیما از شرکت دانش بنیان صبح پارلار آسیا


گزارش صدا و سیما از شرکت دانش بنیان صبح پارلار آسیا

گزارشی از میزان تولیدات سالانه و زمینه فعالیت های شرکت.
گزارشی از روند رو به رشد دانش فنی شرکت در زمینه های فعالیت.
گزارشی از چگونگی تولید برد های الکترونیکی در شرکت دانش بنیان پارلار.

Sobh Parlar Asia - All Right Reserved © 2022