بازدید استاندار محترم آذربایجان شرقی از مجموعه صنایع صبح پارلار آسیا


در تاریخ 23 دی ماه 1400 استاندار محترم آذربایجان شرقی جناب آقای زین العابدین رضوی خرم و هیئت همراه از مجموعه صنایع صبح پارلار آسیا بازدید به عمل آوردند.
عکس : بیژن شیخ علیزاده

Sobh Parlar Asia - All Right Reserved © 2022