ارتباط با ما


آدرس: 
پلیس راه تبریز - تهران، جاده قدیم باسمنج، شهرک صنعتی سهند - آذران، شرکت صنایع صبح پارلار آسیا

تلفن های تماس:

04151610000

ایمیل:
info@parlar.ir

ایمیل بخش فروش:
sales@parlar.ir


Sobh Parlar Asia - All Right Reserved © 2021