بازدید مهندس شهاب الدین بیمقدار نماینده شهر تبریز،اهر و اسکو


بازدید مهندس شهاب الدین بیمقدار نماینده شهر تبریز،اهر و اسکو،  از شرکت صنایع صبح پارلار آسیا
تاریخ: 1395/06/02
Sobh Parlar Asia - All Right Reserved © 2022