دیدار جناب آقای دکتر نعمت زاده ،وزیر صنعت معدن و تجارت از غرفه صنایع صبح پارلار آسیا 95/09/04


95/09/04
دیدار جناب آقای دکتر نعمت زاده ،وزیر صنعت معدن و تجارت از غرفه صنایع صبح پارلار آسیا

Sobh Parlar Asia - All Right Reserved © 2022