تست


دقت عملکرد (Accuracy) و قابلیت اطمینان (Reliability) ُبُرد های الکترونیکی دو عامل حیاتی و انکار ناپذیر تمامی محصولات موجود در بازار بخصوص لوازم خانگی و خودرو می باشد.
در این راستا، تست کلیه محصولات از بدو شروع تولید تا مرحله نهایی توسط دستگاه­های پیشرفته انجام و صحت عملکرد آنها تائید و ثبت می گردد.
این گروه علاوه بر طراحی و توسعه ابزارهای تست اتوماتیک برای محصولات خود، قابلیت ارائه خدمات به دیگر شرکتها و سازمانهای تولیدی بُردهای الکترونیکی و همچنین شرکتها و سازمان هایی که از صنایع خارجی بُرد الکترونیکی تهیه می کنند را دارا می باشد.

test section


test section
test section

Sobh Parlar Asia - All Right Reserved © 2022