طراحی


دپارتمان تحقیق وتوسعه از بدو تأسیس شرکت، همواره 30% از مجموع کارمندان شرکت را تشکیل می دهد؛ این واحد متشکل از دانش آموختگان مراکز آموزش عالی در رشته های الکترونیک، مکانیک، کامپیوتر، طراحی صنعتی و ... می باشد. در این واحد تمامی مراحل مربوط به انجام تحقیقات امکان سنجی، مطالعات اولیه و طراحی صورت می گیرد و در نهایت محصولی متناسب با نیاز بازار و طبق آخرین استانداردهای کنترل کیفی طراحی می گردد.

ساخت محصول نمونه:
براساس مشخصات فنی ارائه شده توسط مشتری
براساس نمونه شاهد ارائه شده توسط مشتری
تحقق محصول رقابتی و کنترل قیمت تمام شده
انجام تست های استاندارد (افزایش قابلیت اطمینان)
سرعت عمل بالا در ساخت محصول نمونه

الزامات طراحی:
طراحی براساس دانش روز الکترونیک
طراحی محصول مناسب با شرایط مختلف جغرافیایی
طراحی در جهت غلبه بر نوسانات برق
طراحی در جهت کاهش مصرف انرژی لوازم خانگی

بهبود مستمر:
بازنگری محصول براساس بازخورد نظرات مشتری
به روز آوری محصول در راستای الزامات استاندارد
به روز آوری محصول در جهت غلبه بر تغییرات بازار

R D 01
R D 02

Sobh Parlar Asia - All Right Reserved © 2022